Drets digitals,

drets personals i sindicals 

ll La negociació col·lectiva ha de regular garanties i drets digitals de les persones treballadores

Link Guia negociació col·lectiva i digitalització

Link Acord Marc Europeu de digitalització

i els drets sindicals en l’entorn digital.

L’AIC (Acord interprofessional de Catalunya) signat al juliol del 2018, amb anterioritat als canvis normatius enunciats a continuació, pacta que els convenis col·lectius regulin el dret sindical a l’ús del correu electrònic i la xarxa, regula el dret d’ús personal de les TIC’s,  inclòs el dret sindical a negociar un protocol d’ús específic i orienta als convenis col·lectius a regular el dret de les persones treballadores a la desconnexió digital, raonada des del punt de vista de la salut, la conciliació, i la capacitat d’autogestió personal de l’ús social del temps.

L’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) pacta una clàusula tipus de desconexió digital, cal incorporar-la a tots els convenis:

«Les persones treballadores tenen el dret, a una vegada conclosa la seva jornada laboral, que es respecti el temps de descans i vacances, així com la seva vida familiar i personal, fet que comporta no atendre comunicacions telefòniques, missatges o correus electrònics.”

Link Guia AIC (Acord Interprofessional de Catalunya)

El conveni col.lectiu pot desenvolupar i millorar els drets vigents:

-Estatut dels Treballadors Art. 20 bis.  i  Estatut Bàsic de l’Empleat Públic Art. 14 J bis.

«Els treballadors tenen dret a la intimitat en l’ús dels dispositius digitals llocs a la seva disposició per l’ocupador, a la desconnexió digital i a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i geolocalització en els termes establerts en la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals».

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, on es regulen aspectes vinculats a les relacions laborals.

Article 87. Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral.

Article 88. Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral.

Article 89. Dret a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i de gravació de so en el lloc de treball.

Article 90. Dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització en l’àmbit laboral.

Article 91. Drets digitals en la negociació col·lectiva. Els convenis col·lectius podran establir garanties addicionals dels drets i llibertats relacionats amb el tractament de les dades personals dels treballadors i la salvaguarda de drets digitals en l’àmbit laboral.