Diversitat funcional

ocupació ordinària canviar la tendència

Compromís a possibilitar l’accés a l’ocupació ordinària de les persones amb diversitat funcional.

Orientem a la negociació col·lectiva dels convenis al fet que s’adopti una clàusula que expliciti:

“Per a l’aplicació de l’Art. 42 de la Llei General de Discapacitat, RD Legislatiu 1/2013, en les empreses, l’accés a l’ocupació ordinària com a mitjà de compliment de la quota de reserva del 2% de les plantilles, ha de ser la regla general, i l’existència de mesures alternatives ha de tenir caràcter excepcional i justificat.

La direcció de l’empresa i la representació legal dels treballadors donaran compliment a l’esmentada disposició legal, i prioritzaran l’ocupació ordinària tenint en compte els següents criteris:

-Establir criteris de no discriminació en els processos de selecció de personal respecte de les persones amb diversitat funcional.

Adaptació dels llocs de treball i el seu entorn, així com mesures que possibilitin l’accessibilitat i la mobilitat de les persones.

Flexibilitat personalitzada del temps de treball quan sigui necessària.

-Incorporar a la prevenció de riscos laborals i a la vigilància de la salut, les mesures necessàries per respondre, de forma personalitzada, a les necessitats derivades de la diversitat funcional.

-Anàlisi de les necessitats de suport i tutoria en l’ocupació.

-Anàlisi de les subvencions i ajudes establertes legalment.

Si s’opta per  mesures alternatives i  enclavaments  de  treball protegit,  la representació legal  de les  persones treballadores, exercirà la representació de les persones amb diversitat funcional davant l’empresa i en relació a les problemàtiques derivades del conjunt de l’organització del treball. Es prestarà especial  atenció  al relatiu  a la prevenció de riscos laborals i  la seva  integració en el conjunt de les polítiques preventives de l’empresa.

S’analitzarà  periòdicament  la  possibilitat  de  reversió, total o parcial, de les mesures  alternatives  acordades,  per a  la  seva transformació en accés a l’ocupació ordinària.

-S’elaborarà un protocol que permeti la incorporació a l’ocupació de les persones que estiguin afectades per una diversitat funcional sobrevinguda.”