Diversitat d’Origen

i la igualtat efectiva

Gestió de la diversitat d’origen 

Introducció 

La igualtat efectiva per a les persones immigrants i la no discriminació en l’ocupació, amb plenitud de drets i deures, és condició bàsica per a la seva integració social i la cohesió de la nostra societat.

Això exigeix el reconeixement i gestió als centres de treball de la diversitat molt variada que representen, i polítiques sindicals en el marc general de les nostres estratègies generals de gestió de la diversitat per a totes les persones treballadores que han de veure’s afavorides per la gestió de la diversitat.

Els convenis col·lectius de sector i empresa han d’establir els criteris perquè es desenvolupin mesures o plans  integrals de gestió de la diversitat d’origen.

L’adopció de plans i mesures de gestió de la diversitat d’origen han de ser negociats i objecte de seguiment amb la representació sindical. Són polítiques de responsabilitat social de les empreses i com a tals enregistrables al directori RsCat de responsabilitat social del Consell de Relacions Laborals, per a la seva avaluació i publicitat.

Els convenis col·lectius: link AIC

1-Una regulació clara contra la discriminació per raó d’origen, ètnia o cultura de procedència, sobre la base de la Directiva Europea 43/2000 i la Llei 62/2003, de la qual es deriva la clàusula pactada a l’AIC (Acord Interprofessional de Catalunya):

“Els sistemes de selecció, contractació, promoció i formació per accedir als llocs de treball vacants o de nova creació han de seguir proves i criteris objectius en relació amb els requeriments del lloc de treball, de manera que en els perfils exigits no influeixi la cultura de procedència, l’ètnia o la raça de la persona.”

2-Els convenis col·lectius sectorials han d’establir regulacions que estimulin el desenvolupament de plans de gestió de la diversitat d’origen en les empreses, per a això proposem la incorporació de dues clàusules tipus.

– Les parts signatàries acorden que és convenient, especialment als centres de treball amb un volum important de persones treballadores immigrants, que la direcció de l’empresa i la representació sindical dels treballadors negociïn i acordin plans de gestió de la diversitat d’origen.

Aquests plans tenen com a objecte facilitar la integració laboral i social efectiva als centres de treball i evitar qualsevol possible discriminació en totes les fases i l’itinerari de la relació laboral.

Els plans de gestió de la diversitat d’origen són un factor positiu per a l’increment de la competitivitat de l’empresa i eficiència de la gestió empresarial, i formen part de compromisos de responsabilitat social empresarial, tant en les relacions laborals com al territori, i com a tals es presentaran en el Consell de Relacións Laborals (CRL).

– Els plans respondran a les necessitats detectades entre l’empresa i la representació sindical i es constituirà un organisme paritari per a la gestió del pla. Gestió de la diversitat i la no discriminació en els àmbits laborals

Aquests plans inclouran al conjunt de les persones treballadores, i podran incloure temes relacionats amb el coneixement de la pròpia organització empresarial i els processos de treball, la gestió de la diversitat i la no discriminació, la formació lingüística, la formació professional i la relacionada amb la prevenció de riscos laborals, així com la flexibilitat del temps de treball i la conciliació que permeti atendre a les necessitats derivades de les diverses opcions de les persones treballadores.

3-Criteris sobre els possibles continguts dels plans de gestió de la diversitat:

-Plans d’acollida a l’empresa, amb explicació de la pròpia organització, drets i deures laborals, i la realitat social i ciutadana del país.

-Assessorament personalitzat als primers moments del departament de recursos humans i un responsable sindical, com a ajuda en les problemàtiques més immediates.

-Mediació per a la prevenció o solució de conflictes de convivència. Evitant àmbits de segregació.

-Pla de formació lingüística per al coneixement del català amb mecanismes com les parelles lingüístiques. Traducció de texts d’interès per a les persones estrangeres vinculats a l’activitat professional –protocols de prevenció de riscos laborals, conveni col·lectiu…

-Utilitzar flexibilitat personalitzada del temps de treball que permetin la conciliació personal en relació a les festes tradicionals vinculades a les opcions diverses de les persones. Ampliació de permisos no retribuïts quan la causa del permís suposi el trasllat al país d’origen.

-Pla de formació sobre gestió de la diversitat per a quadres directius de l’empresa i representació sindical. 

Mes informació: Desmuntant prejudicis