Formació professional

al llarg de la vida

La formació professional, regular drets d’intervenció sindical i drets personals.

La formació professional és clau per a l’acció del sindicat, especialment en moments de canvi profund  i innovació de l’organització del treball i els processos, en l’època de la digitalització de l’economia.

A l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) es pacta una iniciativa sindical per a la constitució d’un Observatori de tendències i evolució sectorial de la formació professional que permeti anticipar les necessitats de formació professional. Link a la Guia AIC en matèria de formació.

Un observatori al servei de la competitivitat, la innovació, i la defensa de l’ocupació i la seva qualitat, en un període de transició cap al nou paradigma econòmic.

La negociació col·lectiva té un paper fonamental centrat en tres aspectes: regular drets d’intervenció sindical en la formació professional en l’empresa, establir criteris que garanteixin una formació de qualitat, i convertir la formació professional en un veritable dret de les persones treballadores a accedir a una formació digna en condicions d’igualtat. Partim d’una  iniciativa sindical que conclou en el Consell de Relacions Laborals amb l’acord de “Recomanacions a la negociació col·lectiva en matèria de formació professional” (Link a l’acord del CRL).

Es tracta ara de fer-los realitat en la negociació del proper període i donar un salt qualitatiu en la nostra estratègia sindical sobre la base de les següents propostes:

1-Els convenis col·lectius sectorials i d’empresa, han de constituir “comissions de formació professional” amb les següents competències i funcions:

Proposar, noves qualificacions, o millorar les actuals, per incorporar al Catàleg del sistema de qualificacions del Consell Català de FP, a través de l’Institut Català de Qualificacions.

Analitzar l’adaptació del sistema de classificació professional dels convenis col·lectius al Catàleg de Qualificacions.

-Promoció de processos d’acreditació de competències mitjançant certificacions de professionalitat, sobre la base dels acords signats pels agents socials amb l’administració (Educació i SOC). Amb aquest objectiu les comissions de formació professional sectorials rebran i assessoraran les iniciatives de les empreses de l’àmbit funcional del conveni i, especialment, de les empreses sense representació sindical.

La definició dels perfils professionals i la formació idònia dels tutors en relació a les pràctiques en alternança i pràctiques no laborals, així com els aspectes formatius de contractes laborals.

L’establiment d’accions formatives per als propis membres de les comissions de formació, responsables de formació de les empreses i representants sindicals.

2-Els convenis col·lectius regularan el dret sindical a la negociació de la formació professional en l’empresa, mitjançant una clàusula específica:

«La direcció de l’empresa i la representació legal dels treballadors analitzaran periòdicament, almenys amb caràcter anual, i sempre que es produeixin canvis organitzatius i tecnològics d’importància, les necessitats formatives, a fi d’establir un pla de formació professional  contínua en l’empresa, o si existeix prèviament, incorporar noves iniciatives de formació al mateix. S’incorporaran al pla, tant les accions formatives subvencionades com aquelles que finança l’empresa».

Entre els criteris per a la negociació del pla de formació contínua es prestarà especial atenció als següents:

Definició dels continguts de les accions formatives garantint la qualitat de les mateixes.

Igualtat d’oportunitats i no discriminació a l’accés a la formació, tenint especial atenció als col·lectius de menor nivell de qualificació, joves i persones majors de 45 anys.

Establiment de criteris d’acció positiva de gènere, en particular respecte dels grups professionals en què aquesta subrepresentada. Vincular complementàriament aquest criteri al pla d’igualtat de gènere.

Promoció entre les persones treballadores de l’acreditació i reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

Certificar la formació professional i l’acreditació de competències, i vincular-les als sistemes de promoció professional.

Les accions formatives es realitzaran preferentment en temps de treball. Almenys un 50% del temps de formació. En relació al temps de formació fora de la jornada laboral es tindrà en consideració el permís retribuït per a formació de l’art. 23.3 de TRET.

-Es tindran en consideració les circumstàncies personals derivades de la necessitat de conciliació de la vida laboral i personal.

3-Els convenis col·lectius regularan el dret sindical al seguiment i vigilància respecte de les pràctiques en alternança, pràctiques no laborals en l’empresa, aspectes formatius del contracte per a la formació i l’aprenentatge, i la formació dual, així com de la negociació de les condicions del seu desenvolupament, mitjançant una clàusula específica:

«La representació legal dels treballadors tindrà dret, en relació a les pràctiques en alternança, pràctiques no laborals, aspectes formatius del contracte de formació i aprenentatge, i formació dual, a:

Rebre informació prèvia de les incorporacions de persones a l’empresa en aquestes modalitats de pràctiques formatives, o laborals, així com informació periòdica de l’evolució del desenvolupament de les mateixes.

Negociar les condicions concretes de l’execució de les mateixes, els grups professionals i funcions de referència per a l’execució de les pràctiques, o la contractació laboral, el perfil professional i formació idònia dels tutors i el temps de disponibilitat per a les tutories.

Negociar a títol de compensació a les persones que realitzen pràctiques, com a beques, les despeses de desplaçament i manutenció. En tot cas, les persones que realitzin aquestes pràctiques tindran dret a utilitzar els mitjans i serveis socials de l’empresa (menjadors, transport col·lectiu, etc.)

Negociar compromisos futurs de contractació laboral de les persones que realitzen les pràctiques, o les que tenen contractes laborals de formatius o en règim de formació dual.»