Igualtat de gènere

eradicar la bretxa salarial

La negociació col·lectiva a l’ofensiva per la igualtat de gènere

El XI Congrés de la CONC ens mandata a convertir la lluita per la igualtat de gènere, i l’esforç col·lectiu de feminitzar el sindicat, en un dels eixos estratègics transversals del nostre Pla d’Acció.

La negociació col·lectiva en tots els nivells, té un paper fonamental en aquesta estratègia sindical.

Totes les nostres propostes en la negociació col·lectiva han d’incorporar la dimensió de gènere per garantir aquesta transversalitat en el conjunt del projecte reivindicatiu.

També l’organització dels propis processos de negociació, garantint la presència de dones en les comissions negociadores, comissions paritàries i totes les nostres representacions sindicals.

Els convenis col·lectius han de regular:

1-Mesures d’igualtat de gènere, cal recordar que totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral, havent d’adoptar les mesures dirigides a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre dones i homes.

Les mesures d’igualtat que podem incloure a la negociació col·lectiva són les que afecten a l’accés a l’ocupació, a la classificació professional, a la promoció professional, a la retribució, a la jornada de treball, a la formació, al llenguatge no sexista, a la salut laboral  i a l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa. 

Implantar la Comissió d’Igualtat en aquells convenis, sobre tot els sectorials, en què no estigui ja reconeguda i, en tots els casos incloure competències addicionals referides a la informació i la notificació sobre els plans d’igualtat a les empreses, així com acordar procediments especialment dissenyats per a les petites empreses. Mmesura

2-En relació als plans d’igualtat:   NOVETATS RDL 06/2019

-L’obligació des del conveni col·lectiu que es negociïn plans d’igualtat a totes les empreses de més de 50 persones treballadores.

La definició del pla d’igualtat, els criteris generals, la constitució de la comissió d’igualtat que ha de negociar-ho, i les fases de la seva implementació, garantint un diagnòstic de situació amb criteris negociats, els criteris per a l’avaluació periòdica, i obligació de registre del pla.

Integració en el Pla d’Igualtat de tots els problemes detectats en el diagnòstic per donar resposta: l’anàlisi de la composició de grups professionals, els instruments de valoració de llocs de treball, els processos de promoció i formació, l’establiment de mesures d’acció positiva i l’anàlisi de la bretxa salarial amb mesures correctores, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.

Garantir que en el supòsit d’inaplicació de l’increment salarial es mantenen les polítiques acordades en relació amb la supressió de les diferències salarials per raó de gènere.

3-L’obligació legal de tenir protocols respecte de l’assetjament sexual i per raó de sexe, establint com a aplicable el del Consell de Relacions Laborals. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament

4-Incloure en els convenis col·lectius les mesures contemplades en la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.  És molt útil la Guia Sindical de la nostra secretaria de la Dóna. Guia Sindical violència masclista a la feina

5-Incloure en els convenis col·lectius tots els drets de conciliació de la llei d’igualtat, actualitzant la realitat  i ampliant drets.
La negociació col·lectiva té capacitat de millora de les previsions legals mínimes. 

6-El conveni col·lectiu, el pla d’igualtat o les mesures d’igualtat, han de garantir que l’avaluació de riscos laborals, i el consegüent pla de prevenció, han d’incorporar la dimensió de gènere. Guia sindical. Dones, treballs i salut

7-Acordar programes de formació (continguts i mitjans) per desenvolupar-se a les empreses facilitant amb això la generalització de bones pràctiques en matèria d’igualtat de gènere.