El Pacte Nacional per a la Indústria,

a l’ofensiva per un nou model productiu

PNI, orientacions per a la negociació col·lectiva  

El PNI ha significat un important èxit sindical en la concertació de polítiques públiques, però ha de fer-se realitat en les empreses concretes incentivant polítiques empresarials d’innovació i canvi. D’aquí la necessitat que s’incorpori a la negociació col·lectiva perquè les iniciatives empresarials en relació al pla, siguin iniciatives pactades i objecte de seguiment sindical. link a la guia de l’AIC (Acord Interprofessional de Catalunya)

Així la negociació col·lectiva manifesta la seva capacitat de transformació del model productiu actual, cap a un model de competitivitat i un paradigma econòmic nou, basat en la innovació tecnològica i organitzativa, la qualitat de processos i productes, la sostenibilitat, i la responsabilitat social en tota la cadena de valor, capaç de fer front als reptes de la digitalització i l’economia circular.

Un nou model productiu que ha de possibilitar una dignificació i qualitat de les condicions de treball i els drets personals i col·lectius de les persones treballadores, així com una transició capaç de gestionar garantia per a l’ocupació. link al Pacte Nacional per a la Indústria 

La negociació col·lectiva sectorial i d’empresa ha d’incorporar una clàusula genèrica que promogui una anàlisi comuna de la direcció de l’empresa i la representació sindical, del marc d’oportunitats que pot oferir el PNI per a l’empresa concreta. De l’anàlisi comuna poden derivar-se, o bé la participació de l’empresa en algunes de les línies d’actuació que preveu el PNI, o anar configurant un pla empresarial de conjunt, amb dret sindical de seguiment en el seu desenvolupament.
Al mateix temps una clausula addicional o annexa al conveni col·lectiu que indiqui que línies i aspectes del PNI ha de prestar-se especial atenció pel seu impacte més directe en les relacions laborals. Clàusula addicional per al desenvolupament PNI en l’empresa