Responsabilitat Social

La responsabilitat social un nou àmbit de negociació col·lectiva en la lluita contra la precarietat i per la qualitat de les condicions de treball.

La responsabilitat social d’empreses i administracions públiques ha de ser considerada un objecte de negociació col·lectiva, i per tant, incorporar als convenis col·lectius la regulació dels criteris per a l’establiment de polítiques de responsabilitat social i els procediments d’intervenció sindical.

Aquesta és la característica essencial de la nostra concepció sindical de la responsabilitat social. No acceptem polítiques empresarials unilaterals. Els compromisos de responsabilitat social són voluntaris, excepte les exigències legals respecte dels balanços socials i mediambientals de les empreses, però una vegada l’empresari adopta iniciatives respecte de RS, o bé el sindicat les planteja, han de ser objecte de negociació col·lectiva. 

Concebem la responsabilitat social en totes les seves dimensions: la igualtat de gènere i d’oportunitats en general, la gestió de la diversitat d’origen, la qualitat en l’ocupació, les condicions de treball, gestió del temps, la qualitat participativa de les relacions de treball en l’empresa, i la dimensió mediambiental i la mobilitat sostenible.

La responsabilitat social ha d’estendre’s a tota la cadena de valor del procés de treball de l’empresa, incorporant a proveïdors i cadenes de subcontractació. Ha de ser una realitat, també, en la implicació i impactes de l’empresa al territori i la comunitat. Les pràctiques de transparència empresarial i les inversions socialment responsables, són altres dimensions de la RS. 

Són referències vàlides de RS, entre unes altres, els convenis de la OIT, les declaracions de l’ONU, el Codi Unificat de Bon Govern i els criteris per a empreses multinacionals de l’OCDE.

Els indicadors de RS han de respondre a l’anàlisi ASG, ambiental, social i de governança.

La regulació en els convenis col·lectius dels procediments d’intervenció sindical han d’abastar totes les fases: la negociació de l’adopció dels compromisos, el seu desenvolupament i aplicació, així com el seguiment i balanç periòdic. Pactant-se la seva validació en el Consell de Relacions Laborals, i el seu registre en el Directori  RSCAT. (Link a la Comissió de RS i el Directori del CRL).

La responsabilitat social és una realitat de negociació col·lectiva en el nivell d’empresa, però és essencial que els convenis col·lectius sectorials incorporin els criteris sindicals que dissenyem.

Aquest proper període de negociació col·lectiva ha de fer realitat la incorporació de la RS als convenis col·lectius. Tenim un nou acord sindicats-patronals en el marc del CRL que concreta clàusules pactades de RS. Clàusules RS

La negociació col·lectiva ha de regular, a més, drets sindicals com:

Establir Observatoris sectorials de RS o inclusió de les problemàtiques de RS en observatoris sectorials preexistents, en coordinació amb la Comissió de RS del CRL, que analitzin problemes de RS específics del sector, i dinamitzin l’adopció de polítiques de RS en les empreses.

– Establir, almenys, en les empreses de més de 1000 treballadors , delegats sindicals de RS amb crèdit horari específic, o bé incorporar aquesta competència als delegats de sostenibilitat.

– Regular una clàusula específica que permeti dinamitzar iniciatives cap a la negociació col·lectiva internacional mitjançant la RS, pel que proposem el següent text:

“L’empresa informarà, almenys una vegada a l’any, a la representació legal de les persones treballadores, dels centres de treball i empreses que configuren la seva cadena de valor al món, de les seves activitats, i de les relacions de treball existents, amb l’objecte d’analitzar conjuntament, el nivell de compliment dels convenis de l’Organització Internacional del Treball.”

La nostra política de RS constitueix una estratègia sindical pròpia en el marc de l’Agenda 2030 de l’ONU i els objectius de desenvolupament sostenible. (Link a la Comissió ODS de Catalunya).