Responsabilitat Social

Nou àmbit de negociació col·lectiva 

La responsabilitat social d’empreses i administracions públiques ha de ser considerada un objecte de negociació col·lectiva, i per tant, incorporar als convenis col·lectius la regulació dels criteris per a l’establiment de polítiques de responsabilitat social i els procediments d’intervenció sindical. Recomanacions a la Negociació Col·lectiva en matèria de responsabilitat social: clàusules generals i específiques (Consell de Relacions Laborals de Catalunya)

Aquesta és la característica essencial de la nostra concepció sindical de la responsabilitat social. No acceptem polítiques empresarials unilaterals. Els compromisos de responsabilitat social són voluntaris, excepte les exigències legals respecte dels balanços socials i mediambientals de les empreses, però una vegada l’empresari adopta iniciatives respecte de RS, o bé el sindicat les planteja, han de ser objecte de negociació col·lectiva. Guia AIC

Concebem la responsabilitat social en totes les seves dimensions: la igualtat de gènere i d’oportunitats en general, la gestió de la diversitat d’origen, la qualitat en l’ocupació, les condicions de treball, gestió del temps, la qualitat participativa de les relacions de treball en l’empresa, i la dimensió mediambiental i la mobilitat sostenible.

La responsabilitat social ha d’estendre’s a tota la cadena de valor del procés de treball de l’empresa, incorporant a proveïdors i cadenes de subcontractació. Ha de ser una realitat, també, en la implicació i impactes de l’empresa al territori i la comunitat. Les pràctiques de transparència empresarial i les inversions socialment responsables, són altres dimensions de la RS. 

Són referències vàlides de RS, entre unes altres, els convenis de la OIT, les declaracions de l’ONU, el Codi Unificat de Bon Govern i els criteris per a empreses multinacionals de l’OCDE. 

Els indicadors de RS han de respondre a l’anàlisi ASG, ambiental, social i de governança.

La regulació en els convenis col·lectius dels procediments d’intervenció sindical han d’abastar totes les fases: la negociació de l’adopció dels compromisos, el seu desenvolupament i aplicació, així com el seguiment i balanç periòdic. Pactant-se la seva validació en el Consell de Relacions Laborals, i el seu registre en el Directori  RSCAT. 

La responsabilitat social és una realitat de negociació col·lectiva en el nivell d’empresa, però és essencial que els convenis col·lectius sectorials incorporin els criteris sindicals que dissenyem.

Establir Observatoris sectorials de RS o inclusió de les problemàtiques de RS en observatoris sectorials preexistents, en coordinació amb la Comissió de RS del CRL, que analitzin problemes de RS específics del sector, i dinamitzin l’adopció de polítiques de RS en les empreses.

– Regular una clàusula específica que permeti dinamitzar iniciatives cap a la negociació col·lectiva internacional mitjançant la RS, pel que proposem el següent text:

“L’empresa informarà, almenys una vegada a l’any, a la representació legal de les persones treballadores, dels centres de treball i empreses que configuren la seva cadena de valor al món, de les seves activitats, i de les relacions de treball existents, amb l’objecte d’analitzar conjuntament, el nivell de compliment dels convenis de l’Organització Internacional del Treball.”

La nostra política de RS constitueix una estratègia sindical pròpia en el marc de l’Agenda 2030 de l’ONU i els objectius de desenvolupament sostenible. Consell Assessor Desenvolupament Sostenible de Catalunya.