Mobilitat sostenible

Medi ambient

Sostenibilitat: medi ambient i mobilitat sostenible a la negociació col·lectiva.

Introducció:

La intervenció del moviment sindical davant la crisi ecològica és imprescindible avui dia.  La forma en la qual utilitzem l’energia o la gestió que realitzem dels recursos naturals als centres de treball, determinen condicions laborals, capacitats de competitivitat i fins a la viabilitat de les empreses.

L’acció sindical de CCOO ha d’integrar  els problemes relacionats amb les crisi ecològica, a més, a partir del nostre compromís amb el progrés social. La millora de la qualitat de vida a les grans ciutats i la necessitat de preservar un entorn natural que permeti el manteniment de les necessitats actuals i futures ens obliga a participar en el canvi de model econòmic, integrant criteris més nets, justs i sostenibles.

A Catalunya el problema mediambiental té especials connotacions. Mantenim importants extensions d’espais naturals, al mateix temps que sotmetem una gran pressió ambiental sobre el nostre entorn., L’Àrea Metropolitana de Barcelona presenta greus problemes de contaminació ambiental, relacionats amb l’elevada densitat del trànsit de vehicles. Altres territoris, com Osona o el Camp de Tarragona, també superen els nivells de seguretat de la qualitat de l’aire de la UE, la qual cosa requereix d’un seguiment i una intervenció continuats.

Un problema d’escala global com el canvi climàtic ja està mostrant les seves afectacions sobre les persones i les activitats en la nostra comunitat. L’alteració d’espècies vegetals, els fenòmens atmosfèrics més intensos, les alteracions del règim de pluges, l’increment del nivell del mar, etc., ja impliquen impactes directes sobre activitats econòmiques, que es traslladen lògicament als seus llocs de treball. La necessitat de reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle tindrà repercussions sobre pràcticament tots els sectors. Les mesures d’adaptació a aquests canvis graduals, però imparables, també es reflectiran en les polítiques públiques i privades a mitjà i llarg termini.

Des del moviment sindical internacional defensem aplicar una transició justa cap al nou i necessari model soci-econòmic que garanteixi ocupació estable i de qualitat, tant en les noves activitats que ja estan emergint (com la generació energètica renovable) com en les quals requereixin diferents graus de transformació. La negociació col·lectiva ha de generar i regular els mecanismes que permetin la intervenció  dels representants dels treballadors/es, la seva capacitat d’interlocució i el marc de negociació de la implementació efectiva de mesures que superin la situació actual.

La negociació col·lectiva, sectorial o d’empresa, ha d’establir una regulació específica que estableixi drets de participació i negociació en matèria de gestió la sostenibilitat ecològica mitjançant clàusules concretes: link a la Guia AIC (Acord Interprofesssional de Catalunya)

 • En relació a les problemàtiques de sostenibilitat ambiental, s’acorda incorporar-les a l’agenda d’intercanvi d’informació i interlocució permanent entre l’adreça de l’empresa i la representació legal dels treballadors, amb l’objecte d’avaluar conjuntament el desenvolupament dels plans de gestió mediambiental existents, de valorar els impactes ambientals que es puguin generar, i d’establir les mesures de millora en els diferents nivells de l’activitat productiva.
 • S’incorporaran les problemàtiques mediambientals a l’avaluació de riscos laborals i, per tant, al pla de prevenció de riscos.
 • Així mateix, s’acorda triar, d’entre la representació legal dels treballadors, o si escau, una persona de la plantilla triada per la representació sindical, com a responsable de sostenibilitat.
 • El responsable de sostenibilitat comptarà amb el crèdit horari específic i complementari, previ pacte entre la representació social i l’empresa.
 • La persona responsable de sostenibilitat tindrà accés a la documentació tècnica necessària, participant en el seguiment de les polítiques, la comunicació i la formació en aquestes matèries. Tindrà dret a ser assessorada per experts externs acreditats, i no podrà donar difusió d’aquells informes que l’adreça de l’empresa consideri com a sensibles a la seva competitivitat.
 • S’acorda impulsar l’aplicació del sistemes de gestió mediambiental certificats. De manera prioritària, s’impulsarà l’EMAS III, que presenta majors garanties d’avanç en sostenibilitat i de reconeixement entre empreses i administracions públiques. 

 

La negociació col·lectiva, sectorial o d’empresa, ha d’establir eines específiques per al seguiment i la modificació de l’accés als centres de treball. L’objectiu és reduir els impactes del model actual, excessivament depenent de l’ús del vehicles particular, i minimitzar els riscos laborals (el 40% dels accidents laborals mortals tenen el seu origen en sinistres de tràfic). Propostes concretes:

 • La direcció de l’empresa i la representació legal dels treballadors/es acorden la realització d’un pla de desplaçament d’empresa amb l’objecte d’establir mesures concretes que afavoreixin la mobilitat més sostenible i segura.
 • En matèria de mobilitat s’acorda realitzar una anàlisi conjunta, entre l’adreça de l’empresa i la representació legal dels treballadors/es, respecte de les problemàtiques de mobilitat de les persones al centre de treball. Es considera objecte d’aquesta anàlisi el conjunt integral de les plantilles com a mínim una vegada a l’any, incorporant també a les persones de les subcontractes i o treballadors autònoms dependents que estiguin vinculats al centre de treball.
 • Els àmbits que es puguin generar per tractar les qüestions de sostenibilitat seran els propis per desenvolupar les mesures d’impuls a la mobilitat sostenible i segura. En el mateix sentit, el responsable de sostenibilitat incorporarà entre les seves activitats l’atenció a a aquesta problemàtica.
 • Davant un canvi substancial de condicions de treball, horaris, o obertura de nous centres de treball, es realitzarà una anàlisi conjunta respecte del seu impacte amb vista a la mobilitat, amb l’objecte d’establir les alternatives més sostenibles, segures i efectives per a les persones treballadores i l’empresa.
 • La mobilitat i els accidents laborals de trànsit formaran part de l’avaluació de riscos laborals i el consegüent pla de prevenció de riscos.
 • S’acorda, com a criteris en la gestió de la mobilitat, afavorir el transport a peu i amb bicicleta al centre de treball, sempre que es reuneixin condicions de seguretat i accessibilitat.
 • S’impulsarà compartir vehicles particulars per accedir de manera més segura i amb estalvi d’impactes al lloc de treball. Per a això s’analitzarà la reserva d’aparcament per a cotxes ocupats per un mínim de tres treballadors/es, la contractació d’aplicacions per facilitar la comunicació i altres bonificacions per a aquest tipus d’usos.
 • En cas d’existir transport col·lectiu al centre de treball, s’analitzarà el seu impuls i ús extensiu a tota la plantilla, així com el seu ús per part d’empreses subcontractades i de l’entorn, amb la consegüent coresponsabilitat en el seu manteniment econòmic.

Els centres de treball de Barcelona i el seu entorn estan afectat pel Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire 2020. En funció de diferents criteris, és obligatori realitzar plans de desplaçaments en empreses i administracions públiques. Per exemple, s’han de presentar quan la plantilla superi els 500 treballadors/es.