Teletreball: garantir drets

 Negociació col·lectiva i Teletreball: garantir drets, evitar precarietat.

És necessari incorporar la regulació del Teletreball en els convenis col·lectius. Nova Guia sindical sobre el teletreball !!

 

Implementació del treball a distància. Deu principis i garanties del teletreball

En aquest apartat ens referim al teletreball en situacions normals i no per situacions excepcionals com en pandèmia COVID-19, en la qual s’ha de potenciar de manera obligatòria atesa la situació sanitària.

La implementació del teletreball requereix una planificació prèvia, de manera que aquesta modalitat organitzativa permeti aconseguir un resultat positiu per a les persones treballadores i per l’empresa o Administració. En aquest sentit, hi ha dues condicions bàsiques que s’han de complir: que la direcció empresarial estigui compromesa amb aquesta forma organitzativa i hi aposti amb l’objectiu de fer una organització més eficient, i que la majoria de les persones treballadores vegin el teletreball com una forma de millora de les seves condicions de treball des del punt de vista organitzatiu.

 La fase prèvia. Deu principis i garanties en el teletreball

 En la fase prèvia al procés de negociació, les parts necessiten conèixer la situació real dels llocs de treball, així com la seva naturalesa. En aquest sentit, és tan important aquest aspecte com el fet de mantenir els criteris sindicals pel que fa als principis i les garanties que ha de complir l’acord col·lectiu de teletreball. Així, creiem que és d’importància capital definir els aspectes següents amb caràcter previ a la negociació efectiva, tots recollits al llarg de la normativa específica de teletreball: 

1.      Principi d’igualtat de drets, de tracte i d’oportunitats. Totes les persones treballadores han de tenir els mateixos drets i obligacions, treballin a distància o presencialment.

 2.      Principi d’igualtat i de no discriminació per raó de sexe.

 3.      Principis de voluntarietat i reversibilitat. El teletreball no pot ser imposat a la persona treballadora per cap mitjà, ni per modificació substancial de condicions ni per negociació col·lectiva. 

4.      Principi de proporcionalitat en els mitjans de control empresarial. Respecte a la intimitat i respecte a la vida privada de les persones teletreballadores. 

5.      Principi d’alienitat de la relació laboral. La responsabilitat dels mitjans de producció i, per tant, les despeses associades als equips i als espais de treball s’han de definir clarament abans d’iniciar el teletreball i han de ser compensades i assumides per l’empresa.

 6.      Garantia del dret a la prevenció de riscos. La distància i la privacitat del domicili no poden ser un obstacle per garantir el dret a la salut en l’àmbit laboral.

 7.      Garantia de formalització i registre de la relació de teletreball. Els acords, derivats del marc de la negociació col·lectiva del teletreball, que es facin individualment s’han de fer sempre per escrit i han de ser objecte de registre.

 8.      Garantia de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. L’empresa és la responsable de prendre les mesures necessàries per garantir la protecció de dades de les persones treballadores, així com de les dades que aquestes utilitzin.

 9.      Garantia de desenvolupament professional. Les persones que treballin a distància han de tenir els mateixos drets a la formació i a la promoció professional que la resta. 

10. Garantia de drets col·lectius. Les persones que teletreballin han de tenir els mateixos drets de representació col·lectiva que la resta de persones treballadores.

 Fase de disseny i implementació

 Per poder entomar amb garanties el procés d’implementació negociada del treball a distància és important fiançar una sèrie de matèries i ítems, i que aquests siguin reconeguts per totes les parts en el transcurs de la negociació. En aquest sentit, proposem la següent llista de matèries que han de contenir els convenis col·lectius i acords col·lectius de teletreball:

 1.      Definir teletreball. En la llei, tant en l’àmbit públic com en el privat, estan clares les definicions de què es considera teletreball. Malgrat això, la negociació col·lectiva en l’àmbit privat pot reduir el percentatge del 30 % de treball a distància perquè sigui considerat com a tal. Al llarg de la guia recomanem reduir-lo al 20 %.

 2.      Elaborar la relació d’ocupacions o de llocs de treball susceptibles de poder ser desenvolupats a distància. Un cop elaborada aquesta llista, s’hauria de garantir que qualsevol persona que estigui en un lloc en el qual es permet treballar a distància pugui fer-ho, independentment de l’antiguitat a l’empresa o del contracte de treball que tingui. S’ha de definir el lloc de treball i no la persona que l’ocupa. A priori, tot lloc de treball que utilitzi les TIC, que no requereixi el contacte continu amb altres persones de manera presencial, que no requereixi un accés continu o l’emmagatzematge de dades de l’empresa no automatitzats, les tasques del qual poden establir-se de manera clara, amb terminis determinats, resulta susceptible de fer teletreball.

 Aquí hem de fer referència a la possibilitat que hi hagi llocs de treball en què es pot fer teletreball de manera parcial, en el sentit que hi hagi tasques que es poden fer en modalitat de teletreball i d’altres que s’hagin de fer presencialment. Aquests s’han de tenir en compte com a llocs susceptibles de fer teletreball.

 3.      Determinar els criteris de prioritat per accedir al teletreball. És la negociació col·lectiva la que ha de determinar els mecanismes i els criteris per accedir al teletreball o per tornar al treball presencial. Així mateix, ha d’establir les preferències vinculades a determinades circumstàncies, com les relacionades amb la formació, la promoció i l’estabilitat en l’ocupació de persones amb discapacitat o amb riscos específics, l’existència de pluriocupació o pluriactivitat o la concurrència de determinades circumstàncies personals o familiars. Tot això evitant la perpetuació de rols i estereotips de gènere, i s’ha de tenir en compte el foment de la corresponsabilitat entre dones i homes.

 4.      Desenvolupar els drets, els deures i les obligacions de les parts, incloent-hi aspectes relacionats amb els horaris, les franges horàries de disponibilitat i la flexibilitat; la remuneració, els incentius i les percepcions extrasalarials; la jornada, el seu registre i la desconnexió digital; la salut laboral, la prevenció de riscos laborals i l’avaluació d’aquests; els drets de formació i promoció professional; les regles de reversibilitat del teletreball així com la voluntarietat; l’accés a les eines necessàries per treballar a distància, així com a l’acció sindical, entre d’altres.

 5.      Establir les diferents modalitats de treball a distància. És important no desvincular-se totalment del centre de treball. Per aquest motiu el teletreball parcial és molt recomanable, tant si es fa per jornades completes com per hores setmanals.

 6.      Garantir la incorporació del teletreball al pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa i recollir una sèrie de recomanacions per a la seguretat i la salut laboral en el teletreball. Cal recollir també en quins termes l’empresa pot complir la seva obligació d’avaluar els riscos del lloc de treball: termini de preavís a la persona teletreballadora, respecte de drets constitucionals, limitació d’avaluació al lloc de treball, periodicitat de vigilància a la salut, formació i sensibilització respecte de riscos generals i específics, etc.

 7.      Dotar cada lloc de treball dels equips, el material i les instal·lacions necessaris, i establir en quines condicions l’empresa els assumirà, les compensacions addicionals, les pòlisses d’assegurances necessàries… Tenint en compte que l’única cosa que canvia és la ubicació on es desenvolupa el treball, és l’empresa la que ha d’assumir els costos derivats de la implantació d’aquest sistema en funció de la modalitat de teletreball que es desenvolupi i del lloc de treball concret. Es poden preveure, entre altres aspectes: equips informàtics; instal·lació adequada (cadires, escriptori, material d’oficina, etc.); dispositius de comunicació; millora de la instal·lació de comunicacions per evitar que l’ús domèstic es vegi perjudicat o separació de les línies de connexió per garantir la seguretat en el tractament de dades.

 8.      Establir un procediment de sol·licitud. És convenient tenir un formulari en el qual es reculli el nom de la persona, el lloc de treball que exerceix i la modalitat de teletreball a la qual desitja acollir-se.

 9.      Acordar un sistema de formació per a la persona treballadora. Aquesta formació s’ha de fer de manera prèvia a la realització del teletreball i també durant la prestació de serveis a distància. Poden existir aspectes que sigui necessari reforçar o d’altres que són imprescindibles per a aquesta situació, com el referent a la protecció de dades, les eines informàtiques, la seguretat i la salut de la persona treballadora, els hàbits recomanables durant la jornada, l’organització del treball o les adaptacions que aquest nou procés pugui requerir. Aquest sistema ha de garantir l’execució d’aquesta formació dins de les franges de disponibilitat que s’estableixin en l’acord col·lectiu i l’individual.

 10. Establir el seguiment dels diferents acords i de la relació directa amb la representació de les persones treballadores. Els acords col·lectius de teletreball poden contenir més matèries, com podreu veure al llarg de tota la guia, però n’hem esmentat les imprescindibles per entomar la negociació.