Temps de treball 

i Temps de vida

Intervenir sindicalment en el temps de treball, humanitzar la seva organització i reduir-lo de manera efectiva.

Necessitem una reducció i reorganització dels temps de treball, de manera que els sistemes de flexibilitat negociada del temps, ofereixin seguretat per a les persones, i drets de gestió del temps, permetent una veritable conciliació de la vida laboral i personal.

Al mateix temps el sindicat ha d’afavorir una concepció integral dels temps, parant esment al temps de treball no remunerat i impulsant la cultura de la corresponsabilitat en l’àmbit domèstic. A aquesta qüestió hem dedicat l’Escola d’Estiu d’aquest any. Document el valor del temps

Des d’aquesta perspectiva participem del Pacte de la Reforma Horària. El sindicat té un fort i ric projecte reivindicatiu en relació al temps de treball que s’ha materialitzat, en part, en acords importants com el qual suposa l’acord del Consell de Relacions Laborals de recomanacions a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps. Acord CRL 

NOVETAT!!  REGISTRE JORNADA ORIENTACIONS SINDICALS

Els convenis col·lectius han d’orientar-se a:

1-La reducció del temps efectiu de treball cap a les 35 hores, reorganitzant el temps real  intervenint en l’organització del treball.

2-Millorar els actuals sistemes de flexibilitat negociada del temps de treball.  Intervenir sindicalment en l’organització del treball és l’única manera de garantir que la flexibilitat sigui realment negociada i no unilateral.

Des dels convenis col·lectius sectorials ha de regular-se la participació sindical en l’empresa per a la concreció dels horaris flexibles i les seves variacions. Sempre amb criteris d’anticipació a les necessitats de l’activitat empresarial. La negociació col·lectiva ha de regular, també, el mateix criteri negociador en l’establiment dels calendaris laborals.

3-L’anàlisi periòdica entre la direcció de l’empresa i la RLT, de l’evolució del temps de treball i el sistema de flexibilitat, incloent les hores extraordinàries, les prolongacions de jornada, els problemes de conciliació de la vida laboral i personal, i els problemes de mobilitat sostenible als centres de treball.

L’AIC (Acord Interprofessional de Catalunya) dóna orientacions concretes en aquest sentit. Guia AIC Criteris i elements per a l’ordenació flexible del temps de treball i la seva concreció en l’empresa

4-Millorar les garanties i seguretat per a les persones, i la seva capacitat d’autogestió del temps. És important regular el coneixement previ dels calendaris personals i canvis, el preavís suficient davant les prolongacions de jornada, el dret personal de no acceptació i les seves alternatives, amb criteris de voluntarietat i permuta entre persones en els canvis horaris i de torn.

És necessari regular el dret de les persones a fixar els descansos compensatoris per prolongació de jornada, i la seva compactació en dies complets. Equivalències superiors en temps de descans al temps de prolongació de jornada. L’AIC orienta en aquest sentit.

5-El conveni col·lectiu ha de regular l’obligatorietat del registre diari de la jornada de treball efectiva realitzada. La RLT tindrà dret a rebre còpia de l’esmentat registre personalitzat de jornada diària una vegada al mes. La persona treballadora tindrà dret a qualsevol moment a sol·licitar còpia del seu propi registre de jornada realitzada.

6-Millorar els sistemes de permisos i conciliació del conveni col·lectiu. En aquest sentit s’aprofundeix en la nostra guia sindical abans assenyalada, indicant quines són orientacions pactades i quines formen part del nostre projecte reivindicatiu.