Temps de treball 

i Temps de vida

Intervenir sindicalment en el temps de treball, humanitzar la seva organització i reduir-lo de manera efectiva.

Necessitem una reducció i reorganització dels temps de treball, de manera que els sistemes de flexibilitat negociada del temps, ofereixin seguretat per a les persones, i drets de gestió del temps, permetent una veritable conciliació de la vida laboral i personal.

Al mateix temps el sindicat ha d’afavorir una concepció integral dels temps, parant esment al temps de treball no remunerat i impulsant la cultura de la corresponsabilitat en l’àmbit domèstic. A aquesta qüestió hem dedicat l’Escola d’Estiu d’aquest any. Document el valor del temps

Des d’aquesta perspectiva participem del Pacte de la Reforma Horària. El sindicat té un fort i ric projecte reivindicatiu en relació al temps de treball que s’ha materialitzat, en part, en acords importants com el qual suposa l’acord del Consell de Relacions Laborals de recomanacions a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps. Acord CRL 

NOVETAT!!  REGISTRE JORNADA ORIENTACIONS SINDICALS

Els convenis col·lectius han d’orientar-se a:

1-La reducció del temps efectiu de treball cap a les 35 /32 hores, reorganitzant el temps real  intervenint en l’organització del treball.

2-Millorar els actuals sistemes de flexibilitat negociada del temps de treball.  Intervenir sindicalment en l’organització del treball és l’única manera de garantir que la flexibilitat sigui realment negociada i no unilateral.

Des dels convenis col·lectius sectorials ha de regular-se la participació sindical en l’empresa per a la concreció dels horaris flexibles i les seves variacions. Sempre amb criteris d’anticipació a les necessitats de l’activitat empresarial. La negociació col·lectiva ha de regular, també, el mateix criteri negociador en l’establiment dels calendaris laborals.

3-L’anàlisi periòdica entre la direcció de l’empresa i la RLT, de l’evolució del temps de treball i el sistema de flexibilitat, incloent les hores extraordinàries, les prolongacions de jornada, els problemes de conciliació de la vida laboral i personal, i els problemes de mobilitat sostenible als centres de treball.

L’AIC (Acord Interprofessional de Catalunya) dóna orientacions concretes en aquest sentit. Guia AIC Criteris i elements per a l’ordenació flexible del temps de treball i la seva concreció en l’empresa

4-Millorar les garanties i seguretat per a les persones, i la seva capacitat d’autogestió del temps. És important regular el coneixement previ dels calendaris personals i canvis, el preavís suficient davant les prolongacions de jornada, el dret personal de no acceptació i les seves alternatives, amb criteris de voluntarietat i permuta entre persones en els canvis horaris i de torn.

És necessari regular el dret de les persones a fixar els descansos compensatoris per prolongació de jornada, i la seva compactació en dies complets. Equivalències superiors en temps de descans al temps de prolongació de jornada. L’AIC orienta en aquest sentit.

5-El conveni col·lectiu ha de regular l’obligatorietat del registre diari de la jornada de treball efectiva realitzada. La RLT tindrà dret a rebre còpia de l’esmentat registre personalitzat de jornada diària una vegada al mes. La persona treballadora tindrà dret a qualsevol moment a sol·licitar còpia del seu propi registre de jornada realitzada.

6-Millorar els sistemes de permisos i conciliació del conveni col·lectiu. En aquest sentit s’aprofundeix en la nostra guia sindical abans assenyalada, indicant quines són orientacions pactades i quines formen part del nostre projecte reivindicatiu.

6-Millorar els sistemes de permisos i conciliació del conveni col·lectiu. En aquest sentit s’aprofundeix en la nostra guia sindical abans assenyalada, indicant quines són orientacions pactades i quines formen part del nostre projecte reivindicatiu.

El següent document inclou aportacions per a l’acció sindical fruit del debat portat a terme en el grup de treball per al desenvolupament de l’eix estratègic 3 de l’11è Congrés de la CONC, complementats amb altres qüestions ja recollides a l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) i que han estat objecte de debat al Consell Nacional de la CONC, així com les reflexions al voltant de la jornada laboral de la mateixa Comissió Executiva de la CONC.  GUIA EL TEMPS DE TREBALL, A L’OFENSIVA